Nasza wiedza, Twój sukces!  -> Skontaktuj się z nami!

Regulamin

Regulamin

Opublikowano:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI FORMULARZA KONTAKTOWEGO

 

§ 1.

Definicje

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie, mają przede wszystkim znaczenie przypisane im poniżej:

 1. Administrator – Mateusz Kuliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Doradztwo Prawne Mateusz Kuliński", Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa NIP: 8621632002, adres email: biuro@dpmk.pl,
 2. Strona – strona internetowa Administratora dostępna pod adresem:  https://www.dpmk.pl,
 3. Formularz kontaktowy – usługa dostępna na Stronie, umożliwiająca przesłanie wiadomości elektronicznej do Administratora;
 4. Regulamin – niniejszy dokument;
 5. Usługa – usługa dostępna na Stronie, tj. Formularz kontaktowy;
 6. Użytkownik – podmiot, który korzysta z Usługi. 

§ 2.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi przez Administratora drogą elektroniczną. 
 2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z Usług należy uważnie zapoznać się z Regulaminem.
 3. Do korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Korzystanie z Usług jest dobrowolne.
 5. Korzystać z Usług może każda osoba, która ukończyła 16 lat lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Usług.
 6. Rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi niezwłocznie po aktywacji Usługi przez Użytkownika, dokonanej zgodnie z Regulaminem.
 7. Administrator wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych, w tym danych osobowych.

 

§ 3.

Usługa Formularza kontaktowego

 1. Formularz kontaktowy pozwala na wysłanie wiadomości elektronicznej przez Użytkownika do Administratora.
 2. Dostęp do Formularza kontaktowego jest nieodpłatny.
 3. Korzystanie z Usługi Formularza kontaktowego jest nieograniczone czasowo.
 4. Z Usługi Formularza kontaktowego można korzystać dowolną ilość razy.
 5. Korzystając z Usługi Formularza kontaktowego (poprzez kliknięcie przycisku „wyślij") Użytkownik:
  1. potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych podanych w Formularzu kontaktowym w celu realizacji Usługi Formularza, odpowiadania na kierowane do  Administratora zapytania, wezwania, uwagi czy wnioski.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, Regulaminu Serwisu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

§ 4.

Reklamacje

 1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
 2. Administrator jest zobowiązany na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji w terminie 7 dni.

§ 5.

Dane osobowe

Mateusz Kuliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Doradztwo Prawne Mateusz Kuliński", Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, NIP: 8621632002, adres email: biuro@dpmk.pl, jest administratorem Państwa danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na zasadach opisanych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://dpmk.pl/.

§ 6.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkowników obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w korespondencji z Administratorem w Formularzu kontaktowym.
 2. Regulamin dostępny jest na Stronie nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych