Nasza wiedza, Twój sukces!  -> Skontaktuj się z nami!

Usługi

Zgodnie z naszą misją dbamy o rozwój i doskonalenie szkolnictwa wyższego w Polsce poprzez współpracę z uczelniami i innymi podmiotami szkolnictwa wyższego w kraju i za granicą. W tym celu wspieramy, doradzamy, prowadzimy badania i analizy, dzielimy się dobrymi praktykami, pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami oraz realizujemy wartościowe projekty. Podejmujemy różnorodne działania mające na celu rozwój lub poprawę sytuacji uczelni, w tym także te wymagające natychmiastowej reakcji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi. Nasz zespół wspiera uczelnie w następujących obszarach:

prawne aspekty funkcjonowania uczelni;

jakość kształcenia;

zarządzanie uczelnią;

finanse uczelni;

infrastruktura;

dydaktyka;

kształtowanie oferty edukacyjnej;

tworzenie kierunków studiów;

strategie rozwoju uczelni;

nauka i badania;

współpraca z otoczeniem gospodarczym;

edukacja osób z niepełnosprawnościami.

Przykładowe usługi jakie świadczymy:

Abonament na usługi prawne dla uczelni

zapewnij swojej uczelni komfort funkcjonowania poprzez kompleksowe wsparcie prawne zagwarantowane przez zespół ekspertów. Naszą podstawową usługą jest abonament, który obejmuje bieżące doradztwo we wszystkich aspektach funkcjonowania uczelni. Wspólnie ustalamy miesięczny pakiet godzin w jakich zespół DPMK pozostaje do pełnej dyspozycji uczelni.

Tworzenie kierunków studiów

każda uczelnia planując własny rozwój powinna wziąć pod uwagę poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe kierunki lub kolejny stopień studiów. Liczne wymagania związane ze staraniem się uczelni o utworzenie nowego kierunku studiów przedstawia Rozporządzenie w sprawie studiów, które m.in. określa formalne wymagania, które powinny zostać zawarte we wniosku. W ramach współpracy z uczelnią, DPMK pomaga w kompleksowym przygotowaniu niezbędnej dokumentacji.

Wsparcie w procesie akredytacji

każdy kierunek studiów, a co za tym idzie każda uczelnia, która prowadzi kształcenie na studiach pierwszego lub drugiego stopnia, przechodzi przez proces akredytacji, której dokonuje Polska Komisja Akredytacyjna. Każda akredytacja wiąże się z wizytacją zespołu oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej, który dokonuje oceny jakości kształcenia na wyznaczonym kierunku studiów. Każda taka wizytacja to okres wytężonej pracy dla pracowników uczelni, którzy muszą podjąć odpowiednie działania organizacyjne w celu zapewniania odpowiedniego przebiegu akredytacji. DPMK wspiera uczelnie we właściwym przygotowaniu się do wizytacji, skompletowaniu dokumentacji oraz przygotowaniu raportu samooceny. Ponadto oferujemy wsparcie w zakresie odpowiedzi na raport zespołu oceniającego i odwołania od uchwały Prezydium PKA.

Zapewnianie jakości kształcenia

prawidłowo skonstruowany wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia to kluczowy aspekt z perspektywy funkcjonowania zarówno uczelni, jak i procesów nauczania i uczenia się. Zespół DPMK wspiera uczelnie w prawidłowym konstruowaniu zasad i procedur związanych z doskonaleniem jakości kształcenia, dzielimy się przy tym dobrymi praktykami wyniesionymi z innych ośrodków akademickich w kraju i na świecie. Ponadto pomagamy w przeprowadzeniu ewaluacji funkcjonującego systemu jakości, w celu znalezienia słabych punktów i wprowadzenia korzystnych zmian podnoszących jego efektywność. Nasze działania koncentrują się przy tym na dostosowaniu systemu do potrzeb i możliwości uczelni, aby jak najlepiej wykorzystać jej potencjał na rzecz jakości kształcenia.

Strategia uczelni

ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zobowiązuje uczelnie do stworzenia dokumentu strategicznego uczelni. Uchwalany jest on przez Senat uczelni, który odpowiada także zgodnie z ww. ustawą za zatwierdzanie sprawozdania z realizacji strategii. Strategia uczelni jest kluczowym dokumentem, który powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie w zarządzaniu uczelnią oraz tworzeniem oferty edukacyjnej. W ramach działań podejmowanych przez zespół DPMK pomagamy uczelniom w kompleksowym stworzeniu dokumentu strategicznego, jego ewaluacji i opracowaniu sprawozdań z realizacji strategii.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych